akril na blagu, 300 x 400 m, 2023, slikarski performance